Sản phẩm :SILICON

  • Công ty sản xuất: EBADA VINA

Thông số sản xuất sản phẩm